“ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝမ်ား” သုေတသနအစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမိုျပဳလုပ္လာ ၾကသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈ၍ ခိုင္မာသည့္မူဝါဒ ထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ အမွတ္(၂)သံမဏိစက္ရံု(ပင္းပက္)၊ ကေမၻာဇဘိလပ္ ေျမစက္ရံုႏွင့္ ေငြကမၻာေက်ာ္သတၱဳ ကုမၸဏီမွ ခေနာက္စိမ္းစက္ရံုတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝမ်ား” အစီရင္ခံစာကို “ေကာင္ေရြလူမႈတရားမွ်တမႈ ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕” မွ သုေတသနျပဳလုပ္၍ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ေကာင္ေရြ လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕”သည္     ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေဒသအေျချပဳ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

အမွတ္(၂) သံမဏိစက္ရံု(ပင္းပက္)သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီးစက္ရံု တည္ေဆာက္ ရန္ ေဒသခံမ်ား ၏ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္အတြက္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား မိသားစု ဝမ္းစာအတြက္ ႀကံဳရာက်ပန္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ ေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ စားက်က္ေျမမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚထင္း မ်ားရယူျခင္းတို႔ကို ထိခိုက္လာသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္ ေက်းရြာသခၤ်ဳိင္းမ်ားပါရွိသည့္အတြက္ ၎အတြက္ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲ မ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စက္ရံုမွပံုထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးအနံ႔ႏွင့္ စက္ရံုမွဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ေစ်းမွ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိသည့္ အမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ သတၱဳမိုင္းႏွင့္ စက္ရံုမွေဒသခံမ်ားမွီခိုရသည့္ နမ့္ဆီးေရထြက္ကို စက္ရံု၏ေရသြယ္ယူမႈ ေၾကာင့္ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ား ထိခိုက္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္ရံုႏွင့္ ေငြကမၻာေက်ာ္သတၱဳကုမၸဏီမွ ခေနာက္စိမ္းစက္ရံုမွထြက္သည့္ အနံ႔ႏွင့္အသံမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက အိပ္မရျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္းစသည့္ ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရသည္။ သဲခင္းလမ္းေပၚမွ ကုန္တင္ကားမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားအေပး ဖႈန္မႈန္႔မ်ားကိုေန႔စဥ္ ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရသည္ ကို ေတြ႔ရသည္။

ခေနာက္စိမ္းစက္ရံုမွ ထြက္လာသည္မီးခိုးမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ခင္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစၿပီးကုမၸဏီ မွ ၎အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအစား ပ်က္စီးသြားေသာစိုက္ခင္းမွ သီးႏွံကိုဝယ္ယူသည့္ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စက္ရံု(၃)ရံုတို႔သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္နမ့္တဘက္ေခ်ာင္းကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိး မ်ားကို ေက်းရြာေနလူထုမ်ား ခံစားၾကရမည္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈအရကုမၸဏီ မ်ား၏အ ေၾကာင္းကို ေဒသခံမ်ား သိရွိနားလည္မႈမရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ၎တို႔ အနာဂါတ္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၎ဆိုးက်ဳိး မ်ားကို ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲသည္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝမ်ား” သုေတသနစာတမ္းကို ေအာက္ပါ့လင့္တြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

Kaung-Rwai-research-Paper-(final-edition)

Leave a Reply

Close Menu